Servei d’acompanyament a la vida independient

Definició i objectius

El Servei d’Acompanyament  a la Vida Independent, denominat Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar a la cartera de serveis del Departament de Drets Socials,  és un servei que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat física, intel·lectual o amb problemàtica social derivada de malaltia mental que viuen soles, en parella o amb altres persones, que necessiten suport en aspectes relacionats amb l’autodeterminació, el benestar físic o material, les relacions interpersonals, el desenvolupament personal i la inclusió social.

L’objectiu del servei és contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, i possibilitar-ne l’autonomia. A aquests efectes, es dóna suport a la persona en les activitats d’autocura, domèstiques i comunitàries que requereixi, donant suport per planificar i gestionar la seva llar, els seus assumptes administratius i financers, la seva salut i la utilització de recursos comunitaris, entre d’altres.

A qui va adreçat

Les persones que poden accedir a aquest programa han de reunir els següents requisits:

 1. Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el moment de publicar la convocatòria, ser una persona beneficiària d’una pensió de la Seguretat Social d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat
 2. Del grau de discapacitat igual o superior al 33%, almenys un 25% de la discapacitat ha d’estar causada per una mateixa patologia.
 3. Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud. Excepcionalment es pot el criteri d’edat en persones usuàries més grans de 65 anys i, tot i complir al resta de requisits, es trobin una situació excepcional i tècnicament valorada, justificada amb un informe del cap del Servei d’atenció a les Persones.
 4. Poder desenvolupar les activitats de la vida diària amb el suport previst i ajustat a les seves necessitats.
 5. Tenir valorada la situació de dependència d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, abans de la publicació de l’obertura de la convocatòria, amb un GRAU I o SENSE GRAU.
 6. Poden beneficiar-se d’aquest servei les persones que convisquin amb altres persones en els supòsits següents:
  • Convivència amb un o tots dos progenitors sempre que aquests tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I.
  • Convivència amb fills menors de 18 anys o majors d’edat amb un grau reconegut de dependència igual o superior al grau I.
  • Convivència amb cònjuge o assimilat sempre que aquest tingui reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, o bé amb una discapacitat intel·lectual o malaltia mental reconeguda.
  • Convivència amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del Servei de suport a l’autonomia en la pròpia llar o del servei d’acompanyament a la vida independent amb un nombre màxim de quatre persones.
  • Convivència amb altres persones sense vinculació personal.

Via d’accés

La via d’accés d’expedients es realitza mitjançant la sol·licitud d’ajut del Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, tramitada des d’organismes, entitats públiques o privades, o per la mateixa persona sol·licitant, presentades i registrades a les oficines del Departament de Drets Socials.  La gestió, tramitació i resolució de les sol·licituds presentades és a càrrec del Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials de Barcelona (segons la ubicació del domicili de la persona sol·licitant) del Departament de Drets Socials.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud i un cop verificat que compleixen els requisits, seran derivades a l’Equip de Valoració i Orientació (CAD) per determinar la idoneïtat o no del servei. En cas d’orientació favorable rebran una resolució de reconeixement del dret al servei i se’ls facilitarà l’enllaç al llistat d’entitats prestadores perquè puguin triar-ne una. La persona beneficiaria haurà de triar l’entitat que vol que li presti el servei d’entre les que s’informen al web del Departament de Drets Socials, i dirigir-se directament a l’entitat triada. Quan l’entitat tingui disponibilitat començarà a prestar el servei.