Servei de clubs socials

Definició i objectius

El club social és un servei social especialitzat d’acolliment diürn adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a finalitat fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

Els objectius principals del club social  són les següents:

 • Mantenir-se com a alternativa eficaç de suport social.
 • Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i culturals que la comunitat ofereix a la ciutadania.
 • Potenciar la participació en activitats associades al benestar i a la satisfacció personal.
 • Promoure la creació de vincles afectius, d’amistat i d’ajuda mútua entre les persones ateses.
 • Estimular l’interès i la motivació en la realització d’activitats, amb la finalitat de superar la tendència a l’aïllament i a la passivitat.
 • Desenvolupar rols i ocupacions socialment significatius.
 • Col·laborar en el procés d’atenció integral de la persona.
 • Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat per afavorir la participació activa de la persona usuària del club social en activitats i recursos propis de la comunitat.
 • Fomentar valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general, i potenciar el club social com un servei actiu al municipi.
 • Destinar les activitats del servei a promoure un increment de la socialització i, per tant, de l’autonomia personal i de la qualitat de vida de les persones ateses.

A qui va adreçat

Les persones que vulguin accedir al servei han de tenir els següents requisits:

 • Patir un trastorn mental acreditat mitjançant l’informe d’un professional de l’àmbit de la salut mental.
 • Tenir més de 18 anys.
 • Tenir la residència en un municipi de Catalunya. En el cas de les persones estrangeres, complir els requisits que estableix la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
 • Estar en un període d’estabilitat clínica de la malaltia i mantenir prou motivació i autonomia per fer les activitats pròpies del servei, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant un informe signat pel professional que coordina el servei.

Via d’accés

El servei de club social s’atorga a sol·licitud de la persona interessada, la qual s’ha de dirigir als òrgans gestors corresponents del departament competent en matèria de serveis socials.

La persona interessada ha de fer una sol·licitud via online al Departament de Drets Socials, adjuntant l’informe de la coordinadora del servei de club social que ratifica el compliment dels requisits d’accés. Posteriorment, el Departament envia la resolució on es reconeix que la persona compleix amb els requisits legalment exigits per tenir dret al servei de club social.

Les vies d’entrada de la persona poden ser:

 • Xarxa sanitària de Salut mental: CSMA (Centre de Salut Mental), Hospital de Dia, SRC (Servei de rehabilitació sòcio-comunitària), PSI (Programa de suport individual).
 • Serveis Socials bàsics.
 • Serveis socials especialitzats: Servei Pre-laboral, OTL (Oficina tècnica laboral), CET (Centres especials de Treball), Llars residències, altres dispositius de suport a la llar, serveis de suport i altres clubs socials.
 • Des de recursos de salut mental privats (psiquiatre privat).
 • La persona acudeix per iniciativa pròpia (que es remetrà al  seu  referent de la xarxa de salut mental per la valoració).