Servei de llars amb suport

Definició i objectius

Les llars amb suport són habitatges integrats a la comunitat de propietaris on viuen  persones amb malaltia mental que gaudeixen d’un bon nivell d’autonomia i que necessiten suport professional extern en el procés d’inclusió social.

Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència de la persona que permeti potenciar l’autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Els objectius principals son els següents:

 • Proporcionar un habitatge normalitzat a persones amb un trastorn mental sever.
 • Prevenir o evitar situacions d’abandonament o marginació social de persones amb malaltia mental.
 • Promoure i facilitar la participació a l’hora de gestionar la seva pròpia llar.
 • Fomentar al màxim l’autonomia personal.
 • Oferir suport al procés d’integració comunitària.

A qui va adreçat

El perfil de les persones beneficiàries és el següent:

 • Tenir més de divuit anys i menys de seixanta-cinc anys.
 • Acreditar residència legal i domicili a Catalunya.
 • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària només amb supervisió externa i poder viure en règim obert.
 • Necessitar un acolliment residencial en un habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa a la malaltia mental.
 • Tenir la valoració de la dependència.
 • Complir les característiques pròpies d’un trastorn mental sever.
 • No requerir una atenció sanitària continuada.

Via d’accés

L’accés a la llar amb suport s’ha de produir d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent en matèria de serveis socials i el protocol de derivació i accés vigent. El compliment de requisits s’ha d’acreditar mitjançant un informe social i clínic que ha de ser formalitzat, datat i signat pel centre de salut mental de referència vinculat a la xarxa de salut mental. I els Serveis d’Atenció a les persones dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials són els que emeten la corresponent resolució en el marc de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.