Fundació LAR a Facebook

REDES-SOCIALES

Política de privacitat en les xarxes socials oficials de FUNDACIÓ PRIVADA LAR

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) FUNDACIÓ PRIVADA LAR desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial deFUNDACIÓ PRIVADA LAR en la mateixa . L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

2 . Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys , de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR en la mateixa . Per la seva banda, si l'usuari és incapaç , FUNDACIÓ PRIVADA LAR adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR . FUNDACIÓ PRIVADA LAR quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que FUNDACIÓ PRIVADA LAR , amb domicili social a C/MERCÈ RODOREDA, LOCAL 2 - 08450 LLINARS DEL VALLÉS , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a FUNDACIÓ PRIVADA LAR a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA LAR amb la finalitat d'oferir informació de FUNDACIÓ PRIVADA LAR , per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb FUNDACIÓ PRIVADA LAR i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per FUNDACIÓ PRIVADA LAR per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política .

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR en aquesta xarxa social , de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats , no ha d' utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals .

A través d'aquesta pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR l'usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma . L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma .

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers .

FUNDACIÓ PRIVADA LAR tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma .

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals FUNDACIÓ PRIVADA LAR tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei .

FUNDACIÓ PRIVADA LAR únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu .

6 . Altres tercers prestadors de serveis

FUNDACIÓ PRIVADA LAR adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços FUNDACIÓ PRIVADA LAR remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

7 . Qualitat de les dades

FUNDACIÓ PRIVADA LAR adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR en la mateixa.

8 . Exercici dels drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició de les dades

FUNDACIÓ PRIVADA LAR informa a l'usuari de la possibilitat d' exercir els drets d' accés , rectificació , cancel · lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita dirigida a FUNDACIÓ PRIVADA LAR amb domicili social a C/MERCÈ RODOREDA, LOCAL 2 - 08450 LLINARS DEL VALLÉS, o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a FUNDACIÓ PRIVADA LAR la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial de FUNDACIÓ PRIVADA LAR en la xarxa social, per tal d'identificar inequívocament.

9 . Altra informació d'interès

FUNDACIÓ PRIVADA LAR podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

L'usuari pot contactar amb FUNDACIÓ PRIVADA LAR mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

FUNDACIÓ PRIVADA LAR

Domicili : C/MERCÈ RODOREDA, LOCAL 2 - 08450 LLINARS DEL VALLÉS

Email : lar@fundaciolar.cat

Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.