Fundació LAR a Facebook

L'ENTITAT

TRANSPARÈNCIA:


En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'adjunta el compte de pèrdues i guanys, l'informe d'auditoria i la relació de contractes, convenis i subvencions agrupats per exercicis tancats.


Any 2013:
Any 2014:
Any 2015:
Any 2016:
Any 2017:
Any 2018:
Any 2019:Any 2020: