Fundació LAR a Facebook

L'ENTITAT

OBJECTIUS


 • Potenciar la rehabilitació comunitària mitjançant un model d'intervenció integral per tal que les persones amb malaltia mental i les seves famílies puguin millorar llur qualitat de vida.
 • Contribuir a la reducció de l'estigma al voltant de la malaltia mental realitzant i participant en accions orientades a la sensibilització de la població en general.
 • Participar en espais de reflexió i grups de treball en l'àmbit de la salut mental per tal d'unificar models d'actuació i polítiques socials.
 • Aconseguir el desenvolupament biopsicosocial de les persones afectades per malaltia mental.


Faci clic aquí per veure els objectius estatuaris de la Fundació LAR (renovats i vigents des del juliol de 2014).

OBJECTIUS ESTATUARIS

 • L'exercici de les funcions tutelars del incapacitat derivada de malaltia mental, com a tutor, curador o administrador de béns d'una persona sotmesa a mesures provisionals o declarada judicialment incapaç per la seva malaltia mental, amb els deures i les facultats que estableixi l'autoritat judicial i la normativa legal al respecte.
 • Obeir les mesures de control que estableixin el pare o la mare del incapaç derivat de malaltia mental o la mateixa persona en previsió de ser declarada incapaç per malaltia mental, en l'actuació tutelar i, si és al cas, de l'administració patrimonial que es creguin convenients, sense perjudici de les que pugin establir-se judicialment.
 • Promoure l'assoliment i la disposició dels mitjans suficients per al desenvolupament adequat de la tutela.
 • Conèixer i oferir-ne els recursos adreçats als incapacitats derivada de malaltia mental, establint-se una xarxa de comunicació coordinada entre la Fundació i els diferents serveis socials pels incapacitats derivats de malaltia mental, mitjançant els establiments, prestacions, i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social que es duen a terme a Catalunya.
 • Assolir una activitat organitzada que, mitjançant la intervenció del personal preparat i amb el suport d'equipament i recursos adequats, s'orienti a prevenir l'exclusió social i promogui la prestació de suport personal, d'informació, d'atenció i d'ajut als incapacitats per malaltia mental.
 • Vetllar pel tutelat, educant-lo, procurant-li aliments i una formació integral i, si escau, fent tot el que calgui per la recuperació de la seva capacitat i per la seva millor reinserció social i laboral.
 • Vetllar per que es prestin els serveis amb la deguda diligència, i professionalitat, complint la normativa que els sigui aplicable i informant a les administracions competents, de tot allò convenient que aquestes sol·licitin o que cal que coneguin.
 • Oferir un servei d'atenció especialitzada, per tal de constituir un nivell d'actuació específica al tractament, suport i la rehabilitació dels dèficits socials i personals de les persones en disminució derivada de malaltia mental.
 • Exercir la defensa judicial de qui esta sotmès a un procés d'incapacitació derivada de malaltia mental, així com l'exercici de les funcions determinades per l'autoritat judicial en mesures provisionals de defensa i protecció personal i patrimonial dels presumptes incapacitats derivada de malaltia mental en situació de desemparament.
 • Administrar els béns del tutelat, de conformitat amb el disposat per l'autoritat judicial, actuant en els seu benefici sota els principis de prudència, conservació i millora.
 • Facilitar l'accés a les activitats d'assistència, prevenció, rehabilitació, reinserció, integració sociolaboral i formació, que favoregin la seva integració.
 • Promoure la realització, sigui directa o indirectament, de programes que facilitin el desenvolupament social de les persones incapacitades per malaltia mental.