Fundació LAR a Facebook

L'ENTITAT

COM COL·LABORAR


Les donacions a la Fundació Lar suposen importants avantatges fiscals per a les persones, entitats i empreses que fan l'aportació. Aquests avantatges estan reconeguts per la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives.

Les esmentades donacions donen dret a practicar una deducció del 25% de la donació en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF); en el cas de les empreses la deducció serà del 35% en l'impost de societats. La Fundació Lar facilitarà al particular o empresa col·laboradora el corresponent certificat de donació, sempre que ens ho sol·licitin, amb les dades personals i fiscals.


Omplint el següent formulari podrà col·laborar amb Fundació LAR. Un cop ens arribin les dades, ens posarem en contacte amb vostè el mes aviat possible. Gràcies.


* Nom i Cognoms:
Empresa:
* Adreça:
* Població:
* Telèfon:
* E-mail:
* Desitjo col·laborar amb una quota de:
* Del tipus:
* Forma de pagament:
En cas de Transferència, el Número de Compte Corrent és el 2100-0125-71-0200333754.

Domiciliació bancària

En el cas d'haver escollit com a forma de pagament la domiciliació bancària, ompli les següents dades:

Nom i Cognoms:
NIF Titular:
Compte Corrent:

* Els camps amb * s'han d'omplir perquè el formulari sigui correcte i es pugui enviar. Gràcies.


En compliment del que estableix la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web el següent:
Fundació LAR garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen i garanteix la seguretat d'aquestes dades. Tanmateix, garanteix que aquestes dades són utilitzades única i exclusivament per a la finalitat indicada en els apartats corresponents.