Fundació LAR a Facebook

CONTACTE

VOLUNTARIAT


Què és el voluntariat?

La persona voluntària és aquella que, per pròpia elecció, dedica una part del seu temps a l'acció solidària i altruista, sense rebre cap remuneració.

L'acció voluntària, és el resultat d'una elecció lliure; és una opció ètica, personal, gratuïta, en que la persona voluntària es compromet a realitzar una activitat durant un temps determinat, i l'organització es compromet a formar i a assegurar el voluntari/a.

El voluntariat no només és un valor ètic, o una actitud, sinó també una pràctica que suposa un compromís solidari per millorar la vida col·lectiva.


Què ofereix l'entitat a les persones voluntàries?

 • Adquisició d'experiència com a voluntari/a.
 • Adquisició de formació i coneixements.
 • Assegurança per part de l'entitat.
 • Cobertura dels desplaçaments.

Faci clic aquí per a veure "Carta del voluntariat de Catalunya"

CARTA DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA

El I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d'octubre de 1995, inspirant-se, entre altres, en les recomanacions del Consell d'Europa i del Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per iniciativa de la IAVE, considera:

 • Que el voluntariat és una manifestació solidària que es canalitza per mitjà d'entitats sense afany de lucre.
 • Que tots els ciutadans tenen dret d'organitzar-se i contribuir, d'acord amb llurs preferències i capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat.
 • Que el compromís d'actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal motivada per principis de solidaritat i altruisme.
 • Que el voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre entorn i del món, més just, solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi mitjançant la participació dels ciutadans en la vida de les societats.
 • Que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les necessitats socials.
 • Que el voluntariat fonamenta la seva acció en els principis d'associació i participació democràtica, respecte a la dignitat, igualtat i llibertat de la persona.

Drets de la persona voluntaria

 • Obtenir informació de l'entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l'acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 • Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l'activitat.
 • Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.
 • Gaudir d'acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.
 • Participar activament en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
 • Ser coberts dels riscos derivats de l'activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 • Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l'activitat voluntària.
 • Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

Deures de la persona voluntaria

 • Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l'organització.
 • Realitzar l'activitat a què s'ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
 • Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l'entitat.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 • Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l'entitat.
 • En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l'activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

La Carta del Voluntariat de Catalunya ha estat reconeguda pel Parlament de Catalunya en la Seva Resolució 98/V, de 29 de maig de1996.Perfil del voluntariat

 • Tenir més de 18 anys.
 • Tenir estabilitat emocional i responsabilitat adequada a l'activitat a realitzar.
 • Sensibilitat per tractar amb persones amb malaltia mental.
 • Disposar del temps lliure suficient per assolir el compromís de desenvolupar una activitat concreta.
 • Respectar la confidencialitat de l'informació per realitzar l'activitat.


Ompli el següent formulari si vol participar al voluntariat:


* Nom i Cognoms:
* Adreça:
* Població:
* Codi postal:
* Província:
* Data de naixement:
* DNI:
* Telèfon 1:
Telèfon 2:
* E-mail:
* Formació:
Sense estudis

Graduat Escolar

ESO

Batxillerat

Formació Professional de Grau Mitjà

Formació Professional de Grau Superior

Diplomatura

Llicenciatura

* Situació actual:
En actiu

Desocupat/ada

Jubilat/da

Estudiant

Tasques de la llar

Altres

* Carnet de conduir:
Si

No

* Vehicle propi:
Si

No

* Disponibilitat per realitzar desplaçaments:
Si

No

* Experièriencia (com a voluntari/a o en feines remunerades dins d'àmbits socials). Per a cada una, indicar l'entitat, el lloc de treball i el període:
* Disponibilitat (indicar els dies de la setmana i els horaris disponibles o bé una disponibilitat puntual):
* Zona d'influència per desenvolupar l'activitat:
Barcelonès

Maresme

Osona

Vallès Oriental

Municipi concret:

* Activitats de l'entitat en les que l'interessaria participar:
Acompanyaments terapèutics d'oci

Transport assistit

Jornades esportives

Jornades d'oci

Altres (compres, gestions, etc.)

Observacions:

* Els camps amb * s'han d'omplir perquè el formulari sigui correcte i es pugui enviar. Gràcies.


En compliment del que estableix la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web el següent:
Fundació LAR garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen i garanteix la seguretat d'aquestes dades. Tanmateix, garanteix que aquestes dades són utilitzades única i exclusivament per a la finalitat indicada en els apartats corresponents.