Fundació LAR a Facebook

ÀREES

ÀREA D'HABITATGE


SERVEI DE SUPORT A L'AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR (PSAPLL)


Faci clic aquí per veure l'organigrama.

Faci clic aquí per a veure la memòria.


És un servei que s'inclou dins del Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar de l'ICASS, en el qual la Fundació LAR participa com a entitat gestora i col·laboradora amb el Departament de Benestar i Família des de l'any 2003.

És un tipus de servei que pretén donar cobertura a les necessitats que presenten les persones amb disminució derivada de malaltia mental pel que fan referència al desenvolupament de la seva vida diària i a l'autonomia al seu propi domicili i a la comunitat, donant el suport necessari per treballar les habilitats de la vida diària.Objectius

 • Donar suport a les persones amb disminució derivada de malaltia mental en les activitats relacionades amb l' autocura, la vida diària a la llar, la salut i seguretat i la vida en la comunitat.
 • Oferir el suport necessari perquè l'usuari pugui gestionar el domicili particular, les gestions i tràmits en relació amb la gestió de la propietat horitzontal, la salut i la utilització de recursos de la comunitat.
 • Coordinar i desenvolupar el conjunt d'actuacions, serveis, recursos i programes per tal de donar resposta a les diverses necessitats de la persona.


Perfil d'usuaris/usuàries

 • Persones amb problemes socials derivats de malaltia mental, que viuen soles o amb altres persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament de la vida autònoma.
 • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, del qual el 25% ha de ser d'una mateixa patologia i no tenir reconeguda la necessitat de concurs d'una altra persona.
 • Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst, ajustat a les seves necessitats.
 • Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Acreditar la idoneïtat del servei de suport personal mitjançant el barem de valoració de la situació de dependència establert al Decret 504/2007, de 20 d'abril.


Procés d'accés al servei

La via d'accés d'expedients es realitza mitjançant la sol·licitud d'ajut del Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar de l'ICASS, tramitada des d'organismes, entitats públiques o privades, o per la mateixa persona sol·licitant; les sol·licituds s'han de presentar i registrar a les oficines del Departament de Benestar i Família.

Un cop valorat per l'organisme pertinent, Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Benestar i Família, rebrà documentació informativa sobre la resolució. L'òrgan que valora la necessitat del servei és el CAD de referència.

El beneficiari escollirà l'entitat prestadora del servei la qual iniciarà la fase d'estudi per valorar la idoneïtat de l'expedient.


SERVEI DE LLARS AMB SUPORT


Faci clic aquí per veure l'organigrama.

Faci clic aquí per a veure la memòria.


Les llars amb suport s'emmarquen dins del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Els pisos amb suport són recursos residencials ubicats a la comunitat, que tenen com a objectiu oferir una llar a persones afectades per un trastorn mental sever, des dels quals puguin portar a terme el seu projecte vital. Així doncs, s'ofereix el suport necessari perquè aquestes persones puguin viure en un context normalitzador i integrador.

Aquest dispositiu és un recurs "no finalista" i, en aquest sentit, es fomenta la recuperació o adquisició de capacitats per assolir la major autonomia possible.

Des del mes de setembre de 2013 està en funcionament una nova Llar amb Suport, amb una capacitat de 6 places i de règim privat, al municipi de Les Franqueses del Vallès.Objectius

 • Proporcionar un habitatge normalitzat a persones amb un trastorn mental sever que faci possible la seva autonomia personal i integració comunitària.
 • Prevenir o evitar situacions d'abandonament o marginació social de persones amb malaltia mental.
 • Promoure i facilitar la participació d'aquestes persones a l'hora de gestionar la seva pròpia llar.
 • Donar suport al procés d'integració social d'aquestes persones, cercant la normalització.


Perfil d'usuaris/usuàries

 • Patir un trastorn mental sever i un grau reconegut de disminució igual o superior al 65% en allò que fa referència a la malaltia mental.
 • Persones amb un grau de dependència igual o superior a II sempre que compleixin la resta de requisits de la convocatòria.
 • Tenir entre 18 i 65 anys.
 • Tenir necessitat d'allotjament i suport a causa de l'absència del nucli familiar, per claudicació d'aquest o impossibilitat.
 • Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària només amb supervisió externa i poder viure en règim obert.
 • Situació psicopatològica estable.
 • Conèixer i seguir les normes de funcionament i convivència pròpies de l'habitatge d'acollida i tenir cura de la pròpia salut.
 • No disposar de recursos econòmics suficients per accedir a una plaça no finançada amb fons públics segons els criteris establerts per la normativa vigent.


Procés d'accés al servei

El sol·licitant s'adreçarà al CSMA -Centre de Salut Mental d'Adults- de referència o a altres serveis de la xarxa de salut mental des d'on es farà la sol·licitud del programa i s'enviarà als Serveis Territorials del Departament d'Acció Social i Ciutadania per tramitar-la i propostar el recurs.

L'establiment proposat farà la valoració del sol·licitant i comunicarà la resolució als Serveis Territorials i al sol·licitant.


Si necessiteu més informació, contacteu amb: lar@fundaciolar.cat