Fundació LAR a Facebook

ÀREES

ÀREA DE TUTELES


SERVEI DE TUTELES


Faci clic aquí per veure l'organigrama.

Faci clic aquí per a veure la memòria.


El Servei de Tuteles inicia la seva activitat l'any 2002 quan es constitueix com a servei sense ànim de lucre per dur a terme la protecció de persones incapacitades judicialment. És un servei especialitzat subvencionat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

L'entitat tutelar, amb personalitat jurídica pròpia, té com a finalitat estatutària l'assumpció de tuteles i altres càrrecs tutelars, i per tant pot complementar o suplir la manca de capacitat per prendre decisions quan la persona sigui declarada incapaç parcialment o totalment, a fi que pugui desenvolupar plenament tots els seus drets i obligacions.

La incapacitació és una figura legal, declarada judicialment, en molts casos per a tota la vida; la seva finalitat és la protecció d'aquella persona que pateix un deteriorament cognitiu, psicològic i/o físic i que, segons el metge forense i basant-se en criteris objectius i objectivables, no es pot valer per si mateixa en totes o en determinades àrees de la seva vida.Objectius

 • Millora de la qualitat de vida de la persona. Procurar per la satisfacció de les necessitats bàsiques perquè la persona tutelada pugui portar una vida digna.
 • Defensa dels drets.
 • Promoció de l'autonomia personal.
 • Promoció de l'adquisició o recuperació de la capacitat i la integració social.


Perfil d'usuaris/usuàries

El perfil de la població atesa es defineix segons criteris de diagnòstic, d'edat i de territorialitat.

Els criteris diagnòstics inclosos en els Trastorns Mentals Severs:

 • Trastorns esquizofrènics
 • Depressió major recurrent
 • Trastorn bipolar
 • Trastorn delirant
 • Trastorn d'ansietat amb agorafòbia
 • Trastorn obsessiu compulsiu
 • Trastorn límit de la personalitat
 • Trastorn de la personalitat esquizotímic

Criteris d'edat: Majors de 18 anys.

Criteris de territorialitat: Les entitats tutelars estan sectoritzades segons el tipus de perfil i lloc de residència. La Fundació LAR és l'entitat tutelar que actua a les comarques del Vallès Oriental, Maresme i Osona.Procés d'admissió

El procés d'estudi s'inicia amb l'entrada de l'expedient i implica la valoració de les condicions i situació de la persona.

Existeixen tres vies d'entrada de l'expedient:

 • Comissió d'Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats (Decret 188/1994).
 • Jutjats de Primera Instància.
 • Particulars.

L'anàlisi i primera valoració de l'expedient, la realitza l'equip tècnic d'estudi (advocada, psicòloga i treballadora social) amb l'objectiu de poder conèixer si la persona incapacitada presenta el perfil per ser atesa per l'entitat i si aquesta exercir el càrrec tutelar.

Amb les dades recollides s'elabora l'informe tècnic, que consta d'un informe jurídic, una exploració i valoració psicològica, una valoració social i una primera proposta de pla de treball o intervenció; a partir d'aquest informe tècnic, el Patronat de l'entitat decideix la futura acceptació de l'expedient. Posteriorment, es dóna resposta, sobre l'acceptació o no, als agents derivadors o professionals de referència.
SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC

Aquest servei està destinat a orientar sobre els aspectes tècnics i legals dels processos d'incapacitació i tutela.

Fundació LAR orienta jurídicament sobre els drets, deures i obligacions de les persones incapacitades o en tràmit d'incapacitació, dels seus familiars i de totes les institucions que puguin estar involucrades en el procediment, tant en la instància judicial ordinària com en la segona instància.

Si necessita més informació, posis en contacte amb: lar@fundaciolar.cat
SERVEIS D'ASSESSORAMENT A FAMÍLIES I PROFESSIONALS

Fundació LAR ofereix un servei d'orientació i assessorament a les famílies i persones cuidadores que ho sol·licitin, a través d'una entrevista personalitzada.

Des de la Fundació també assessorem els professionals que ho necessiten i que contacten amb nosaltres. Els informem sobre els passos a seguir o tràmits pertinents davant qualsevol cas que ens consultin.

Per a més informació, us podeu dirigir a Mercedes Montoy, coordinadora i responsable dels Serveis d'Orientació a Famílies i a Professionals.